آموزش تابع array_map()

تابع array_map() تمامی عناصر یک آرایه را به صورت تک به تک به یک تابع ارسال میکند و مقدار بازگشتی را در آرایه ای ذخیره میکند.

 نحوه تعریف و استفاده:

تابع array_map  تک تک عناصر یک آرایه را به تابعی که توسط کاربر ساخته شده است میفرستد و مقدار بازگشتی هر یک از عناصر را که به توسط تابع تولید شده است را در آرایه ای ذخیره میکند . بازگشت میدهید.

نکته: شما میتوانید یک یا چندین آرایه را به صورت همزمان به تابع array_map() بفرستید.

سینتاکس:

 

پارامتر توضیحات
myfunction اجباری. نام تابعی که توسط کاربر ساخته شده است.
array1 اجباری. آرایه ای که میخواهید به تابع بفرستید.
array2 اختیاری. آرایه دوم که میخواهید به تابع بفرستید.
array3 اختیاری . آرایه سوم که میخواهید به تابع بفرستید.

جزئیات فنی تابع array_map()

مقدار بازگشتی آرایه ای را بازمیگرداند حاوی مقداریر array1 بعد از اعمال تابع کاربر بر هر عنصر
PHP Version: ۴٫۰٫۶+

مثالهای بیشتر:

مثال اول:

استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر برای تغییر مقادیر آرایه

مثال دوم:

ارسال دو آرایه به تابع

مثال سوم:

تبدیل کردن تمام عناصر آرایه به حروف بزرگ

مثال چهارم:

استفاده از null به جای تابع

 

نظرات