وبتازان / php  / توابع php

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde(): [crayon-58dce2ba238c7753706090/] همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید...