وبتازان / php  / توابع php

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde(): [crayon-58ae2a2ac7e00484546399/] همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید...