آموزش تابع array_map()

تابع array_map() تمامی عناصر یک آرایه را به صورت تک به تک به یک تابع ارسال میکند و مقدار بازگشتی را در آرایه ای ذخیره میکند.

 نحوه تعریف و استفاده: تابع array_map  تک تک عناصر یک آرایه را به تابعی که توسط کاربر ساخته شده است میفرستد و مقدار بازگشتی هر یک از عناصر […]

آموزش تابع implode() در PHP

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde():

همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید خانه های آرایه در یک رشته به هم چسبانده شده اند. نحوه تعریف و استفاده: تابه implode() از ۲ پارامتر برای ورودی دریافت میکند در حالی که […]