• همه
  • توابع php

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde(): [crayon-58ae2a0c8ff6d353893619/] همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید...