• همه
  • توابع php

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde(): [crayon-5901e92849d6f108863870/] همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید...