دسته: جی کوئری

۰

دسترسی به المنت های پدر با متد ()closest در jQuery

مثال اولین جد تگ <span>، که یک تگ <ul> است، را بر می گرداند:

تعریف و کاربرد متد ()closest، اولین جدِ عنصر انتخابی را بر می گرداند. جد، یک پدر، پدربزرگ، پدرِ پدر...