تعریف رویداد برای المنت های داینامیک در جی کوئری

با جی کوئری میتوان به صورت داینامیک المنتهایی را به صفحه اضافه کرد تا صفحه ای پویا و جذاب داشته باشید و جالب تر این است که برای المنتهای جدید رویدادهایی را نیز درنظر بگیر تا صفحه ای واکنشگر و زیباتر داشته باشید. در این مقاله توضیح میدهیم که چطور با جی کوئری المنت هایی […]

دسترسی به المنت های پدر با متد ()closest در jQuery

مثال اولین جد تگ <span>، که یک تگ <ul> است، را بر می گرداند:

تعریف و کاربرد متد ()closest، اولین جدِ عنصر انتخابی را بر می گرداند. جد، یک پدر، پدربزرگ، پدرِ پدر بزرگ، و به این ترتیب است.. درخت  DOM: این متد پیمایش روبه بالا یِ درخت DOM را تا رسیدن به عنصر ریشه […]