دسترسی به المنت های پدر با متد ()closest در jQuery

مثال

اولین جد تگ <span>، که یک تگ <ul> است، را بر می گرداند:

screenshot_2016-11-25_13-29-34

تعریف و کاربرد

متد ()closest، اولین جدِ عنصر انتخابی را بر می گرداند.

جد، یک پدر، پدربزرگ، پدرِ پدر بزرگ، و به این ترتیب است..

درخت  DOM: این متد پیمایش روبه بالا یِ درخت DOM را تا رسیدن به عنصر ریشه (<html>)، برای یافتن اولین جد عنصر DOM انجام می دهد.

این متد مشابه متد ()parents است، که در هردویِ آنها درخت DOM رو به بالا پیمایش می شود، تفاوت آنها به شرح زیر است:

()closest

  • با عنصر فعلی شروع می شود.
  • پیمایش درخت DOM به سمت بالا و برگرداندن اولین (تنها)، جد عنصر انتخابی، که متناسب با معیارهای خواسته شده باشد.
  • شی جی کوئریِ بازگشتی حاوی مقدار صفر یا یک عنصر است.

()parents

  • از عنصر پدر شروع می شود.
  • یمایش درخت DOM به سمت بالا و برگرداندن تمامیِ اجدادِ عنصر انتخابی، که متناسب با معیارهای خواسته شده باشد
  • شی جی کوئریِ بازگشتی حاوی مقدار صفر یا بیش از یک عنصر است.

متدهای مشابه دیگر:

  • ()parent – پدرِ مستقیم عنصر انتخابی را بر می گرداند.
  • ()parentsUntil – تمامیِ اجداد عنصر انتخابی، بین دو پارامتر داده شده را بر می گرداند.

نحوه استفاده

اولین جد عنصر انتخابی را بر می گرداند:

برگرداندن اولین جد با استفاده از یک متن DOM برایِ مشاهده درخت DOM :


 

پارامتر توضیحات
filter اجباری است. یک عبارت انتخابی، عنصر یا شی جی کوئری، برای محدود سازی جستجوی اجداد یک عنصر.
context اختیاری است. یک عنصر DOM است که با عنصری که ممکن است یافت شود تطبیق داده می شود.

 

نظرات